Betingelser

 1. Medlemskap
  1. Medlemskap opprettes mellom Defero AS, organisasjonsnummer 920 892 140, heretter kalt «Defero», og det individuelle medlemmet «Kunde». Medlemskap hos Defero opprettes ved å registrere en profil og godta disse vilkårene og betingelsene på nettstedet til Defero. Medlemskapet er personlig, og det er underforstått at kun den registrerte kunden er berettiget til å benytte seg av det.
  2. Medlemskap i Defero gis kun til én person pr. medlemsnummer, og bare fysiske personer kan bli medlemmer. Det er ikke tillatt for en person å ha mer enn én medlemsprofil. Medlemskapet er registrert i Kundens fulle navn, fødselsnummer med den private e-postadresse som medlemmet selv har oppgitt. Bruk av medlemskap til kommersielle formål er forbudt.
  3. Det er gratis å melde seg inn i hos Defero.
  4. Brudd på disse medlemsvilkårene, eller misbruk av medlemskapet, kan føre til at medlemskapet opphører umiddelbart. Mistanke om straffbart brudd på disse medlemsvilkårene, eller andre straffbare handlinger som er begått i kraft av å være medlem av Defero, kan rapporteres til myndighetene.
  5. Defero forbeholder seg retten til å godkjenne, avvise eller oppheve medlemskapet når som helst, av enhver eller ingen grunn, etter eget skjønn.
  6. Ved inngåelse av medlemskap i Defero er det nødvendig for Defero å innhente og bruke medlemmers personopplysninger. Defero er behandlingsansvarlig for Kundens personopplysninger. Personvernerklæringen til Defero forklarer hvordan Defero samler inn, bruker og presenterer personopplysninger når medlemmer bruker våre tjenester. Som medlem kan du når som helst velge å avslutte medlemskapet ditt ved å slette profilen din. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.
 2. Generelle bestemmelser
  1. Endringer eller kansellering av program. Defero forbeholder seg retten til når som helst å endre eller legge ned Defero-tjenesten. Eventuelle endringer Defero gjør, trer i kraft direkte på datoen for varselet, og kan formidles enten som informasjon på nettstedet til Defero, eller ved å varsle medlemmer via elektroniske kommunikasjonskanaler. Medlemmets deltakelse i programmet etter datoen for et slikt varsel, anses som godkjennelse til slike endringer.
  2. Endringer i disse vilkårene: Defero har rett til, når som helst og med minst en måneds varsel, endre de eksisterende vilkårene og betingelsene. Medlemmet kan informeres om dette via elektronisk kommunikasjon som e-post eller på våre hjemmesider. Medlemmene bør jevnlig gjennomgå disse vilkårene og betingelsene, for å forvisse seg om at man blir kjent med den nyeste versjonen.
  3. Alle spørsmål eller tvister angående programmet, inkludert og uten begrensning, de som omfatter berettigelse, deltakelse, svindel og misbruk, skal løses ved hjelp av Defero, etter Deferos eget skjønn.
  4. Defero har rett til å overføre medlemmets rettigheter og plikter til en annen juridisk enhet (selskap), for eksempel i forbindelse med bedrifts omorganisering.
  5. Kundeoppfølging vil skje via elektroniske kommunikasjonskanaler, dette inkluderer endringer i vilkårene og betingelsene. Samt markedsføring innenfor de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunde og Defero. Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som kunde og Defero har inngått avtale om, kreves det samtykke fra kunde for å kunne benytte kundeopplysninger. Kunde kan ved henvendelse til Defero sperre sitt navn for bruk i markedsføringsøyemed.
  6. Alt materiale, innhold og alle tjenester på dette nettstedet er utelukkende til din personlige bruk, og kan ikke brukes det i kommersielt øyemed. Det er forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle inn data fra dette nettstedet til kommersiell bruk.
  7. Alt materiale, innhold og data som legges ut på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, fotografier, priser osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra Defero.
  8. Defero fraskriver seg alt ansvar som skyldes feil med datasystemer eller lignende hos Partnere eller deres underleverandører. Dette gjelder uavhengig om feilen ligger hos Defero, Partneren eller hos noen av deres underleverandører.
  9. Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Defero fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser eller produkter som er tilgjengelige på slike nettsteder. Med mindre noe annet er spesifisert, stiller Defero seg ikke bak produkter og/eller tjenester som tilbys på slike nettsteder.
  10. Nettstedet leveres «som det er». Defero tar alle rimelige steg for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste. Defero kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon som ligger på dette nettstedet, med mindre annet følger av ufravikelig norsk lov.
  11. Kunde skal behandle påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) konfidensielt, og er selv ansvarlig for å nekte å oppgi tilgang til sin påloggingsinformasjon til tredjeparter. Enhver bruk av en som bruker påloggingsinformasjonen til en Kunde, skal anses å være godkjent av nevnte Kunde. Defero påtar seg ikke ansvar i forbindelse med stjålet, misbrukt eller uautorisert tilgang til Kunders påloggingsdetaljer. I slike tilfeller er kunde selv ansvarlig for å kontakte Defero så snart som mulig, i et forsøk på å forhindre eventuelt misbruk av konto.
  12. Dersom det oppstår en ekstraordinær hendelse eller omstendighet utenfor Deferos kontroll, som ville gjøre det umulig for Defero å oppfylle sine forpliktelser overfor sine kunder, opphører Defero sine forpliktelser så lenge situasjonen vedvarer.
 3. Tvister og gjeldende lov
  1. I tilfeller av en mulig tvist om Deferos vilkår og betingelser, skal norsk lov gjelde. Tvister relatert til disse bruksvilkårene dømmes av norsk domstol i Oslo Tingrett i første instans.